Skip to the main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bridgeclub Papendrecht

 

Bridgeclub Papendrecht spelend in Papendrecht en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond) onder clubnummer 16015, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met ons, de BridgeBond en het bridgedistrict
Wij zijn lid van de BridgeBond omdat onze club het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is ook lid van één bridgedistrict, Dordrecht. Indien u lid wordt van bridgeclub Papendrecht, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in de ledenadministratie van de BridgeBond. Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-Lidnummer. In dat geval stelt de BridgeBond uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden. Indien u geen lid van ons bent en geen NBB-Lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma©1) gebruiken, dan verkrijgen wij en de BridgeBond via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens).

 

Indien u van ons lid bent leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De BridgeBond koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl. 

 

1) Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond.

 

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken
Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

  • onze clubavond/middag/ochtend en overige activiteiten van ons en de BridgeBond, het opstellen van een meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
  • de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
  • onze Clubwebsite, https://www.nbbclubsites.nl/club/16015; 
  • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;
  • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
  • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
  • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);
  • afspraken uit overeenkomsten met ons of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan: – de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn – die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond); – de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of bij de BridgeBond gelieerde organisaties; – de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma© wordt georganiseerd en uitgerekend.
  • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond;
  • het verwezenlijken van historische doelen.

 

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite2) zijn belangrijke digitale instrumenten van de BridgeBond die aan ons, ons bridgedistrict en de BridgeBond ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als zij daartoe gerechtigd zijn.

 

2) De NBB-Clubsite is een website voor onze club die door de BridgeBond ter beschikking is gesteld. Onze club heeft niet ook nog een eigen website.

 

Wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

 

Bewaartermijnen
Wij en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

 

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hen worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Uw rechten
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

 

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact
Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris via secretariaatbcp@gmail.com.

Andere artikelen

19 oktober 2020.   Beste Bridgers,   Op dit moment ziet het er helaas niet naar uit dat op korte termijn op normale wijze, weer wekelijks met volle zalen gebridged kan worden. Ondanks deze vervelende situatie is namens de bridgeclubs, het District en het Denksportcentrum een werkgroep aan de slag gegaan om bridgen volgens een veiligheidsprotocol voor te bereiden. Zodra er later, onder ruimere veiligheidsmaatregelen, met beperking van het aantal deelnemers, gebridged kan worden in ons Denksportcentrum, willen wij daar klaar voor zijn.   Eerdere informatie gaf aan dat een groot aantal van de spelers in het Denksportcentrum graag fysiek wil bridgen, mits “veilig”. Het aantal bridgers dat tegelijk in een ruimte aanwezig mag zijn is afhankelijk van de op dat moment geldende veiligheidsnorm. Wij hebben de voorbereidingen gebaseerd op de 1,5 meter afstand waarbij maximaal 48 tot 56 spelers in de grote zaal en 24 spelers in de kleine zaal kunnen spelen. U moet daarbij denken aan aanpassingen van de tafelgrootte, de barbediening, speelschema’s, ontvangst, en looproutes.   Het ventilatiesysteem wordt de komende maanden aangepast zodat voldaan wordt aan de regels in het bouwbesluit, mogelijk gemaakt door gezamenlijke financiering. De werkgroep heeft een draaiboek opgesteld voor een competitie tijdens de Corona maatregelen, onder de koepel van het Denksportcentrum. De werkgroep is van plan bij voldoende deelname de volgende speelmomenten te organiseren:   Maandagavond > Open paren Dinsdagmiddag > Open paren Dinsdagavond > Open paren Woensdagavond > Open paren De donderdagmiddag blijft gereserveerd voor damesbridge. Daarnaast zullen er op de gebruikelijke momenten districtscompetities/drives georganiseerd worden.   Zodra het licht op groen gaat, krijgt u via de mail daarover bericht, en de uitnodiging om in te schrijven voor een speelmoment. In principe kunt u t.z.t. voor iedere speelgelegenheid vrij inschrijven. Bij de indeling in lijnen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte. De kosten per speelmoment zijn bij voldoende deelnemers €3,50. Er zal een knipkaart worden aangeboden voor 10 speelmomenten á €35. Niet gebruikte speelmomenten worden terugbetaald. We rekenen op ieders voorzichtigheid, doen als organisatie ons uiterste best, maar deelname is natuurlijk voor eigen risico. Uiteraard is het programma afhankelijk van eventuele wijzigingen in de Corona veiligheidsmaatregelen.   Wij vertrouwen erop hiermede te voldoen aan de wensen die bij de enthousiaste bridgers al geruime tijd leven. Hopelijk zal deze mogelijkheid niet al te lang op zich laten wachten. Met vriendelijke groeten namens de besturen van   De 7 gezamenlijke DSC-bridgeclubs Het district Dordrecht De Stichting Denksport Papendrecht   Lees meer...

19/10/2020 - Jos van Munster

Aankondiging gezamenlijke brief en uitslag enquête

Beste leden,   Even een kort bericht van ons. Wij hopen dat u allen nog gezond bent en...

19/10/2020 - Jos van Munster

Hoe en wanneer afmelden?

Afmelden Het is voor een wedstrijdleider van het grootste belang om, als je onverhoopt niet zou...

29/09/2020 - Jos van Munster